Capitol Theatre, Moncton (Tour show with Nikki Payne)